Algemene voorwaarden en kennisgevingen van de FryskeMiel-website

Download de algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 1 februari 2019

FryskeMiel is een online service waarmee gebruikers reiservaringen kunnen onderzoeken, vinden en boeken. FryskeMiel biedt verschillende tours, tickets en diensten (‘Producten’) die worden geleverd door derden, via de websites, mobiele eigendommen en gerelateerde applicaties van FryskeMiel en haar gelieerde bedrijven (samen, deze ‘Website’). Deze Website wordt aangeboden met het doel klanten te helpen om informatie over reisexcursies te vinden, meningen over aan reisexcursies gerelateerde onderwerpen te publiceren, deel te nemen aan interactieve reisforums, en reserveringen voor Producten te zoeken en te boeken, en voor geen andere doeleinden.
De termen 'wij', 'ons', 'onze' en 'FryskeMiel' verwijzen naar FryskeMiel, een bedrijf uit Friesland (NL) en/of gelieerde bedrijven, ons moederbedrijf en onze dochterondernemingen. De term 'u' verwijst naar de klant die de Website bezoekt en/of inhoud bijdraagt aan deze Website.
Deze Website en de Producten op deze Website worden u aangeboden op voorwaarde van uw acceptatie zonder wijzigingen van alle bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen die hieronder worden vermeld (samen, de 'Overeenkomst'). Door deze Website op welke wijze dan ook te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt u gebonden te zijn aan de Overeenkomst en verklaart u dat u haar voorwaarden heeft gelezen en begrepen. Lees de Overeenkomst aandachtig door. Deze bevat informatie over uw wettelijke rechten en de beperkingen daarop, aangevuld met een sectie over het toepasselijke recht en het rechtsgebied voor geschillen. Als u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden, dient u deze Website niet te gebruiken en geen Producten te boeken. Voor alle boekingen geldt: de persoon die de boeking doet, gaat namens alle in de boeking vermelde personen akkoord met deze Overeenkomst.
Wij kunnen de Overeenkomst in de toekomst wijzigen of anderszins aanpassen in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden en u begrijpt en aanvaardt dat de voortzetting van uw bezoek of gebruik van deze Website na een wijziging betekent dat u akkoord gaat met de bijgewerkte of gewijzigde Overeenkomst. Wij zullen de datum van de laatste revisies van de Overeenkomst boven aan deze pagina vermelden en elke revisie zal vanaf haar publicatie van kracht zijn. Wij zullen onze leden op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen van deze Algemene voorwaarden door ofwel een kennisgeving te sturen naar het e-mailadres dat ons bij de registratie werd verschaft, ofwel door een kennisgeving op onze Website te plaatsen. Bezoek deze pagina regelmatig om de nieuwste versie van de Overeenkomst te raadplegen.

Gebruik van de Website
Als voorwaarde voor uw gebruik van deze Website verklaart u dat (i) alle informatie die u ons op deze Website verschaft waar, accuraat, actueel en volledig is, (ii) u, als u een account bij FryskeMiel heeft, de informatie over uw account zult beschermen en toezicht zult houden op en volledig verantwoordelijk zult zijn voor elk gebruik van uw account door derden, en (iii) u 13 jaar of ouder bent om een account te registreren en bij te dragen aan onze Website en (iv) u wettelijk bevoegd bent om deze Overeenkomst aan te gaan en dat u deze Website zult gebruiken in overeenstemming met alle voorwaarden van de Overeenkomst.
Uw gebruik van deze Website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en/of om rechtmatige aanvragen te doen voor het boeken van de aangeboden Producten. U stemt ermee in om deze Website niet te gebruiken voor het doen van speculatieve, valse of frauduleuze aanvragen.
Verder verklaart en garandeert u dat (a) FryskeMiel uw gebruik nog nooit heeft opgeschort of u op andere wijze van de Website heeft geweerd; (b) u geen directe concurrent van FryskeMiel bent; (c) u te allen tijde over maximaal één FryskeMiel-account beschikt; en (d) u over alle macht en bevoegdheid beschikt om deze Overeenkomst aan te gaan en dat dit geen overtreding betekent van een andere overeenkomst die u bent aangegaan.
Wij behouden het recht voor om, naar eigen goeddunken, personen toegang tot deze Website en de door ons aangeboden diensten te weigeren, op welk moment dan ook en ongeacht de reden, waaronder, maar niet beperkt tot, schending van deze Overeenkomst.
Bij het bekijken of gebruiken van de Website kunt u worden blootgesteld aan beledigende, onfatsoenlijk, onjuiste, aanstootgevende of op andere wijze ongepaste inhoud. FryskeMiel keurt dergelijke inhoud niet goed en kan de juistheid ervan niet garanderen. U bekijkt en gebruikt de Website daarom op eigen risico.

Privacybeleid
FryskeMiel streeft ernaar uw privacy te beschermen. Alle persoonlijke informatie die u op de Website publiceert, zal gebruikt worden in overeenstemming met ons Privacybeleid. Klik hier om ons Privacybeleid (https://fryskemiel.nl/privacy-beleid) te bekijken.

Verboden activiteiten
De inhoud en informatie op deze Website (waaronder, maar niet beperkt tot, berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto's, beeldmateriaal, video's, kaarten, pictogrammen, software, code of ander materiaal) alsmede de infrastructuur die wordt gebruikt om de inhoud en informatie aan te bieden, zijn ons eigendom. U verklaart dat u informatie, inhoud, software, producten of diensten die u op of via deze Website heeft verkregen niet zult wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, vertonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, gebruiken om afgeleide werken te creëren, overdragen, kopen of wederverkopen. Voor al het andere gebruik van de inhoud van fryskemiel.nl is voorafgaande schriftelijk toestemming van FryskeMiel vereist (als u partner van FryskeMiel wilt worden, stuur dan een mail naar info@fryskemiel.nl.
Bovendien gaat u ermee akkoord dat u anderen niet zult helpen of in staat zult stellen:

 • (i) deze Website of haar inhoud voor commerciële of onwettige doeleinden te gebruiken;
 • (ii) inhoud of informatie van deze Website te raadplegen, te monitoren of te kopiëren met behulp van een robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel of handmatig proces om de Website of inhoud van de Website te raadplegen, scrapen, indexeren, op te halen, met om het even welk doel, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 • (iii) de beperkingen in de robotuitsluitingskoppen op deze Website niet te overtreden of te omzeilen, en andere maatregelen die zijn bedoeld om de toegang tot deze website te voorkomen of te beperken, niet te omzeilen;
 • (iv) handelingen te verrichten die naar onze mening onze infrastructuur onredelijk of buiten verhouding zouden belasten of die te veel van het verkeer op de Website vragen;
 • (v) geen diepe links aan te brengen naar een deel van deze Website, met om het even welk doel, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 • (vi) een deel van deze Website op een andere website te 'framen' of te 'spiegelen' zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • (vii) te trachten softwareprogramma's die FryskeMiel in verband met deze Website gebruikt te wijzigen, te vertalen, aan te passen, te bewerken, te decompileren, te disassembleren of te reverse engineeren;
 • (viii) de Website te gebruiken om te bedreigen, stalken, bedriegen, aan te sporen, te pesten of pesten aan te moedigen of op andere wijze het gebruik van de Website door een andere persoon te verstoren;
 • (ix) de Website te gebruiken om spam, kettingbrieven, wedstrijden, junkmail, piramideconstructies, enquêtes of andere massaberichten te verspreiden, voor commerciële dan wel niet-commerciële doeleinden;
 • (x) de Website zodanig te gebruiken dat er belangenverstrengeling ontstaat, zoals het uitwisselen van beoordelingen met andere bedrijfseigenaren of het schrijven van of vragen om beoordelingen;
 • (xi) de Website te gebruiken voor het promoten van onverdraagzaamheid of discriminatie;
 • (xii) de Website te gebruiken om rechten van derden te schenden, waaronder vertrouwelijkheid, auteursrecht, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, moreel recht, privacyrecht, publicatierecht of andere intellectuele eigendommen of eigendomsrechten;
 • (xiii) de Website te gebruiken voor het insturen of uitzenden van pornografie of illegale inhoud; de site te gebruiken om minderjarigen om hun persoonsgegevens te vragen of om minderjarigen kwaad te doen of te bedreigen;
 • (xiv) te proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Website, gebruikersaccounts, computersystemen of netwerken die met de Website zijn verbonden door middel van hacken, wachtwoordmining of op andere wijze; de Website te gebruiken voor het verzenden van computervirussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, of andere items van destructieve aard (samen, ‘Virussen’);
 • (xv) een apparaat, software of routine te gebruiken die een goede werking van de Website verstoort of op andere wijze probeert de juiste werking van de Website te verstoren;
 • (xvi) de Website te gebruiken om de beveiliging van een computernetwerk in gevaar te brengen of wachtwoorden of beveiligingsencryptiecodes te kraken;
 • (xvii) de beveiliging te verstoren of op andere wijze de Website in gevaar te brengen; of
 • (xviii) beveiligingsgerelateerde functies, functies die het gebruik of kopiëren van de Inhoud van de Website tegenhouden of beperken of functies die beperkingen opleggen op het gebruik van de Website te verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of op andere wijze verstoren.

Gebruikersaccounts
U moet een account aanmaken en informatie over uzelf geven om bepaalde functies op de Website te kunnen gebruiken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat het wachtwoord en de inloggegevens van uw account vertrouwelijk blijven. U bent tevens verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in verband met uw account. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van ongeautoriseerd gebruik van uw account. Uw account is uitsluitend bestemd voor privé, niet-commercieel gebruik. U mag zich niet uitgeven voor iemand anders (bijv. de identiteit van een beroemdheid aannemen), een account aanmaken voor iemand anders dan uzelf, een ander e-mailadres dan dat van uzelf opgeven of meerdere accounts aanmaken. We behouden ons te allen tijde het recht voor om uw account te sluiten zonder opgaaf van reden. We mogen uw account of de mogelijkheid om de Website te gebruiken geheel of ten dele beëindigen of opschorten, naar ons eigen goeddunken, zonder opgaaf van reden en zonder kennisgeving of enige vorm van aansprakelijkheid. We mogen bijvoorbeeld uw account of de mogelijkheid om de Website te gebruiken beëindigen of opschorten als u misbruik maakt van de Website. Door een dergelijke beëindiging of opschorting heeft u geen toegang tot uw account, de Website, uw Inhoud, Website-inhoud of andere gerelateerde informatie. U kunt uw account te allen tijde beëindigen door uw account te sluiten en uw gebruik van alle onderdelen van de Website stop te zetten. Als u uw account sluit, kunnen we uw eerder gepubliceerde Inhoud blijven weergeven en zijn we onder geen voorwaarde verplicht om uw Inhoud te verwijderen.

ALS GEBRUIKER VAN DEZE WEBSITE, BEGRIJPT EN AANVAARDT U DAT: (1) NOCH FryskeMiel, NOCH HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ANDEREN VOOR ONGEOORLOOFDE TRANSACTIES DIE MET UW WACHTWOORD OF ACCOUNT WORDEN UITGEVOERD; EN (2) DAT U AANSPRAKELIJK GESTELD KUNT WORDEN VOOR HET ONGEOORLOOFDE GEBRUIK VAN UW WACHTWOORD OF ACCOUNT JEGENS ZOWEL FryskeMiel ALS ANDERE GEBRUIKERS.

Elektronische communicatie
Als u gebruikmaakt van de FryskeMiel-Website of e-mails, sms'jes of andere berichten naar ons stuurt vanaf uw desktop of mobiele apparaat, communiceert u elektronisch met ons en gaat u ermee akkoord dat we op verschillende manieren met u communiceren. Bijvoorbeeld via e-mail, pushberichten in apps of door berichten en mededelingen op de Website te plaatsen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de e-mailberichten door een e-mail te sturen naar fryskemiel.nl?subject=Ik%20wil%20mij%20afmelden">afmelden@fryskemiel.nl of klik hier.

Inhoud
U en andere gebruikers van onze Website kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de Website. Onder andere door e-mails te sturen, beoordelingen te schrijven, berichten te plaatsen, video's en foto's te uploaden en te plaatsen, opmerking of suggesties achter te laten, ideeën in te sturen, openbare profielen in te vullen, de bijdragen van andere gebruikers te beoordelen en door middel van andere vergelijkbare bijdragen aan de Website of aan FryskeMiel (samen, ‘Inhoud’). We kunnen uw Inhoud op verschillende manieren gebruiken. We kunnen het onder andere weergeven op de Website, opnieuw formatteren, vertalen naar andere talen, bewerken voor meer duidelijkheid en betere grammatica, gebruiken in advertenties en andere werken, afgeleid werk maken, promoten, distribueren en anderen toestemming geven om hetzelfde te doen voor hun eigen websites, mobiele eigendommen, applicaties en mediaplatforms.
Wees u ervan bewust dat wanneer u Inhoud indient, u FryskeMiel en haar gelieerde bedrijven het recht verleent om wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij, volledige betaald, permanent, overdraagbaar, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar (a) Inhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, vertalen, distribueren, publiceren, er afgeleide werken van te maken en ze openbaar te vertonen en uit te voeren overal ter wereld in alle bestaande of in de toekomst ontwikkelde media, met om het even welk doel; en (b) de naam te gebruiken die u in verband met uw Inhoud heeft opgegeven. U bevestigt dat FryskeMiel naar eigen goeddunken uw naam bij uw reacties of beoordelingen mag vermelden. U verleent FryskeMiel bovendien het recht om elke persoon of entiteit die uw rechten of de rechten van FryskeMiel met betrekking tot de Inhoud schendt door het overtreden van deze Overeenkomst, gerechtelijk te vervolgen. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Inhoud niet vertrouwelijk en niet uw eigendom is. Indien u morele rechten (met inbegrip van naamsvermelding of integriteit) op Inhoud bezit, verklaart u hierbij dat (a) u niet eist dat er persoonlijk identificeerbare informatie wordt vermeld bij de Inhoud of afgeleide werken, upgrades of updates van de Inhoud; (b) u geen bezwaar heeft tegen de publicatie, het gebruik, de aanpassing, de verwijdering en de exploitatie van de Inhoud door FryskeMiel of haar licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden; (c) u definitief afstand doet van en verklaart geen aanspraak te maken op de morele auteursrechten op enig gedeelte van de Inhoud; en (d) u FryskeMiel, haar licentiehouders en aangestelden definitief vrijwaart van alle eisen die u anderszins tegen FryskeMiel zou kunnen instellen op grond van dergelijke morele rechten.
FryskeMiel en haar gelieerde bedrijven mogen advertenties en andere informatie tonen naast of inbegrepen in uw Inhoud op de Website. U heeft geen recht op compensatie voor zulke advertenties. De wijze, vorm en aard van deze advertenties zijn onderworpen aan wijzigingen zonder specifieke kennisgeving aan u.
Deze Website kan discussieforums, bulletinboards en beoordelingsdiensten bevatten, of andere forums waar u of derde partijen beoordelingen, reiservaringen of andere inhoud, berichten, materiaal of andere zaken op deze Website kunnen publiceren ('Interactieve Zones'). Indien FryskeMiel dergelijke Interactieve Zones tot uw beschikking stelt, bent u als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van de Interactieve Zones en gebruikt u ze op eigen risico. FryskeMiel voert geen redactie uit op en oefent geen controle uit over de gebruikersberichten die op de Website worden gepubliceerd of gedistribueerd, en is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke gebruikersberichten. Toch behoudt FryskeMiel zich het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook gebruikersberichten en/of Inhoud zonder kennisgeving te verwijderen. Door Interactieve Zones te gebruiken, verklaart u uitdrukkelijk dat u zich zult onthouden van het publiceren, uploaden, verzenden, distribueren, opslaan, aanmaken of anderszins op deze Website publiceren van:

 • Inhoud die vals, onwettig, misleidend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, onzedig, schunnig, of suggestief is of waarmee andere personen gepest worden of pesten wordt aangemoedigd, die bedreigend zijn, inbreuk maken op privacy- of publiciteitsrechten, beledigend zijn, opruiend zijn of bedrieglijk of anderszins bezwaarlijk zijn;
 • Inhoud die duidelijk kwetsend is voor de online community, zoals inhoud die racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysieke agressie tegen welke groep of individu dan ook aanmoedigt;
 • Inhoud die een illegale activiteit of een misdrijf zou vormen, aanmoedigen, bevorderen of er instructies voor zou geven, die burgerlijke aansprakelijkheid zou scheppen, die de rechten van om het even wie in om het even welk land zou schenden of die aansprakelijkheid zou scheppen volgens of een schending zou zijn van een plaatselijke, nationale of internationale wet, waaronder, maar niet beperkt tot, de Nederlandsen wet.
 • Inhoud die instructies bevat voor illegale activiteiten zoals het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het leveren of maken van computervirussen;
 • Inhoud die inbreuk kan maken op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van om het even welke partij. In het bijzonder, inhoud die het maken van illegale of ongeoorloofde kopieën van het auteursrechtelijk beschermd werk van een andere persoon aanmoedigt, zoals het verstrekken van gepirateerde computerprogramma's of links ernaar, het verschaffen van informatie om door een fabrikant geïnstalleerde systemen voor kopieerbeveiliging te omzeilen, of het verstrekken van gepirateerde muziek of links naar gepirateerde muziekbestanden;
 • Inhoud die afkomstig lijkt te zijn van een andere persoon of entiteit of die anderszins een verkeerde voorstelling geeft van uw banden met een persoon of entiteit, met inbegrip van FryskeMiel;
 • Ongevraagde promoties, massamailings of 'spam', verzending van 'junk e-mail', 'kettingbrieven', politieke campagnes, reclame, wedstrijden, tombola's of aanbiedingen;
 • Inhoud die commerciële activiteiten en/of verkoop omvat zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, zoals wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, advertenties en piramideconstructies;
 • Privé-informatie van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot achternaam (familienaam), adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en creditcardnummers;
 • Inhoud die pagina's bevat die beperkt of alleen met een wachtwoord toegankelijk zijn, of verborgen pagina’s of afbeeldingen (die niet gekoppeld zijn aan een andere, toegankelijke pagina);
 • Virussen, corrupte gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden;
 • Inhoud die geen verband houdt met het onderwerp van de Interactieve Zone(s) waar zij wordt gepubliceerd; of
 • Inhoud of links naar Inhoud die volgens FryskeMiel, (a) de bovenstaande subsecties schenden, (b) bezwaarlijk is, (c) de mogelijkheden van een andere persoon om de Interactieve Zones van deze Website te gebruiken of te benutten beperkt of belet, of (d) FryskeMiel of haar gelieerde bedrijven of gebruikers kan blootstellen aan vormen van schade of aansprakelijkheid.

Alleen u bent verantwoordelijk voor uw Inhoud. U aanvaardt alle risico's die verbonden zijn aan uw Inhoud, waaronder afhankelijkheid van iemand van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van informatie en eventuele openbaarmaking van informatie in uw Inhoud waaruit uw identiteit kan worden herleid. U verklaart dat uw Inhoud zoals beschreven uw eigendom is of dat u de benodigde toestemming heeft om de Inhoud te gebruiken of toestemming te verlenen voor het gebruik van de Inhoud. U mag niet suggereren dat uw Inhoud op enigerlei wijze wordt gesponsord of bevestigd door FryskeMiel.
FryskeMiel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige Inhoud die is geplaatst, opgeslagen of geüpload door u of door een derde partij, of voor enig verlies van of schade aan dergelijke Inhoud. FryskeMiel is evenmin verantwoordelijk voor vergissingen, eerroof, laster, smaad, omissies, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie of godslastering waarmee u mogelijk wordt geconfronteerd. FryskeMiel is als leverancier van interactieve services niet verantwoordelijk voor enige verklaringen, garanties of Inhoud die door gebruikers worden geleverd op een openbaar forum, op een persoonlijke homepagina of in een andere Interactieve Zone.
Hoewel FryskeMiel niet verplicht is tot de screening, bewerking of controle van Inhoud die is geplaatst of gedistribueerd via een Interactieve Zone, behoudt FryskeMiel zich het recht voor om zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken Inhoud die om het even welk ogenblik en wegens om het even welke reden gepubliceerd of opgeslagen is op deze Website, te verwijderen, te screenen, te vertalen of te bewerken, of dit namens haar door derde partijen te laten doen. U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën en het terugplaatsen van Inhoud die u op deze Website publiceert of bewaart, op uw eigen kosten. FryskeMiel is niet verplicht om kopieën van uw Inhoud te bewaren of deze aan u beschikbaar te stellen, noch garanderen wij de vertrouwelijkheid van uw Inhoud.
Elk gebruik van de Interactieve Zones of andere delen van deze Website in strijd met de bovenstaande voorwaarden vormt een schending van deze Overeenkomst en kan onder meer aanleiding geven tot de beëindiging of opschorting van uw rechten om de Interactieve Zones en/of deze Website te gebruiken.

Reservering van Producten en Boekingen
Door een reservering voor een Product te boeken via de Website, erkent u dat u akkoord gaat met de praktijken die worden beschreven in ons Privacybeleid https://fryskemiel.nl/privacy-beleid/ en deze Overeenkomst. U verklaart bovendien dat u minstens 18 jaar oud bent, dat u wettelijk bevoegd bent om deze Overeenkomst aan te gaan, deze Website te gebruiken, het Product te boeken en dat alle informatie die u verstrekt waar en accuraat is. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u de boekingsfunctie van deze Website alleen gebruikt om legitieme reserveringen te doen voor uzelf of voor anderen waarvoor u wettelijk gemachtigd bent om handelingen te verrichten. Valse of bedrieglijke reserveringen zijn verboden en de FryskeMiel-account van elke gebruiker die een dergelijke reservering tracht te maken, kan worden beëindigd. FryskeMiel is geen reisbureau en verzorgt en bezit geen eigen transportdiensten, accommodaties, tours, excursies of andere reiservaringen. Hoewel FryskeMiel informatie geeft over reiservaringen die worden aangeboden door derde leveranciers en reserveringen bij deze leveranciers vergemakkelijkt, impliceren, suggereren of vormen deze zaken in geen enkel opzicht een sponsorschap of goedkeuring van FryskeMiel ten opzichte van deze derde leveranciers, noch dat er banden bestaan tussen FryskeMiel en derde leveranciers. Hoewel leden van FryskeMiel bepaalde eigendommen kunnen evalueren en bespreken op basis van hun eigen ervaringen, onderschrijft FryskeMiel de producten of diensten van derde leveranciers niet en beveelt zij ze ook niet aan. U aanvaardt dat FryskeMiel niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die het van derde leveranciers ontvangt en op haar Website toont. Als u een reservering voor een reiservaring doet via de Website, gaat u ermee akkoord de algemene voorwaarden en andere (beleids)regels van de leverancier met betrekking tot de reiservaring van de leverancier te lezen en als bindend te aanvaarden. Uw interacties met derde leveranciers gebeuren op uw eigen risico. FryskeMiel is niet aansprakelijk voor de handelingen, het verzuim, de fouten, voorstellingen, garanties, inbreuken of nalatigheid van derde leveranciers, en evenmin voor persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendom of andere schade of kosten die voortvloeien uit uw interacties met derde leveranciers. Deze Website kan links bevatten naar sites van leveranciers of andere websites die FryskeMiel niet beheert of controleert.

Aanpassingen en wijzigingen
Alle aanvragen voor wijzigingen en aanpassingen van uw boeking moeten gericht worden aan het FryskeMiel-klantenserviceteam, dat de aanvraag zal verwerken. Zie de sectie ‘Betalingen en annuleringen’ hieronder voor meer informatie over het annuleren van een boeking.

 • FryskeMiel brengt geen kosten in rekening voor het aanpassen of wijzigen van de data van een bestaande boeking, mits de aanvraag meer dan drie (3) dagen voorafgaand aan de bevestigde reisdatum binnen is bij ons klantenserviceteam.
 • Het is niet mogelijk om een kaartje voor een evenement, theatervoorstelling of show te wijzigen. De verkoop van deze kaartjes is definitief en kan niet worden aangepast nadat uw originele aankoop is bevestigd.
 • Alle overige aanvragen voor het wijzigen van de datum en andere aanpassingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van onze leveranciers en/of dienstenaanbieders; FryskeMiel kan niet garanderen dat een aanvraag voor het wijzigen van de datum wordt ingewilligd.
 • Als u binnen drie (3) dagen of minder vóór uw bevestigde reisdatum een aanvraag voor het wijzigen van de datum indient, zal FryskeMiel haar best doen uw aanvraag in te willigen, maar voor aanvragen die drie dagen voorafgaand aan de oorspronkelijke reisdatum of korter worden ingediend kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Voor tours van meerdere dagen of met overnachtingen, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor wijzigingen die binnen zeven (7) dagen voorafgaand aan de bevestigde reisdatum worden ingediend.
 • Als u een FryskeMiel-promotiecode hebt gebruikt bij het doen van een aankoop, of als u een korting of speciale aanbieding accepteert tijdens het uitcheckproces van FryskeMiel, kan uw korting of de speciale aanbieding ongeldig worden door wijzigingen of aanpassingen door te voeren in uw reisschema nadat de aankoop is voltooid. FryskeMiel kan naar eigen goeddunken beslissen om uw korting of de prijs van de speciale aanbieding te handhaven als u na de aankoop een wijziging of aanpassing in uw reisschema doorvoert. FryskeMiel behoudt zich echter het recht voor om uw korting of de prijs van de speciale aanbieding niet toe te passen als u wijzigingen doorvoert in uw bevestigde reisschema.

Het kan voorkomen dat onze leveranciers en/of dienstenaanbieders data van rondreizen, prijzen, inbegrepen elementen, dekking, leeftijdsvereisten en andere kenmerken en/of vereisten van Producten wijzigen. Om deze reden behoudt FryskeMiel zich het recht voor om te allen tijde alle diensten, tours, tickets of producten die u heeft geboekt via deze Website te annuleren, wijzigen of vervangen, ongeacht de reden. Als u in dit geval ontevreden bent over het alternatief dat u wordt aangeboden, heeft u recht op een volledige restitutie van de oorspronkelijke aankoopprijs. Niettegenstaande het voorgaande, wanneer we van tevoren door onze tussenpersonen, dienstenaanbieders en/of leveranciers worden geïnformeerd over een aanzienlijke wijziging van een boeking en/of tour, product of evenement, zullen we ons naar redelijkheid inzetten om de consument, reisorganisator en/of distributeur naar behoren op de hoogte te stellen, om de boeking indien mogelijk aan te passen of opnieuw uit te geven.

Prijzen en insluitingen/uitsluitingen
De prijzen op de Website zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
De prijzen zijn gebaseerd op het lokale tarief ten tijde van de prijsopgave en omgerekend volgens de geldende wisselkoers die door FryskeMiel is vastgesteld.
Voordat een boeking is bevestigd, kunnen prijsopgaven zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Tenzij anders staat vermeld, zijn prijzen exclusief lokale belastingen of gebruikstoeslag, waaronder vertrek-, beveiligings- en havenbelastingen, parkeerkosten, douane- en immigratiekosten, agrarische kosten, kosten voor passagiersfaciliteiten of internationale transportbelasting.
Prijzen zijn exclusief fooien voor reisleiders, chauffeurs, lokale gidsen; kosten voor paspoorten en visa; toeslagen voor bagage, persoonlijke verzekeringen en persoonlijke items; belastingen of heffingen; en eten en drinken dat niet specifiek staat vermeld onder ‘Inclusief’ op de productpagina's van de Website.

Betalingen en annuleringen
Als u via de Website een reservering voor een Product boekt, verzamelt FryskeMiel uw betaalgegevens en verwerkt FryskeMiel uw betaling zoals wordt beschreven in ’Verwerking van betaling’. FryskeMiel werkt samen met Pay.nl voor alle betalingen. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar https://www.pay.nl Er worden kosten of servicetoeslagen in rekening gebracht voor het verwerken van betalingen met creditcards of bankpassen. Om te kunnen reserveren moet het volledige bedrag worden betaald met creditcard of bankpas. Op het afschrift van de creditcard of bankpas staat de betaling vermeld als Wair2BV. Restitutie is niet mogelijk na aanvang van een rondreis of dienst, of met betrekking tot een pakket accommodatie, maaltijden of andere diensten waar u gebruikt van heeft gemaakt, tenzij u hier volgens de wet recht op heeft. Als u een boekingen annuleert, kan FryskeMiel annuleringskosten in rekening brengen zoals hierna wordt beschreven. De individuele leverancier of reisorganisatie kan extra kosten in rekening brengen (raadpleeg uw FryskeMiel-voucher voor meer informatie). Als u een boeking annuleert wordt u via e-mail of telefoon op de hoogte gebracht van de totale annuleringskosten.

Evenement, Attractie, Theater, Voorstelling of Ticket of Voucher
Hiervoor is restitutie onder geen voorwaarde mogelijk.

Cadeaubon
Hiervoor is restitutie onder geen voorwaarde mogelijk.

Andere Reisproducten en diensten
Als u ten minste 7 dag(en) voor het geplande vertrek annuleert, worden er geen annuleringskosten gerekend.
Als u tussen 3 en 6 dag(en) voor het geplande vertrek annuleert, worden er annuleringskosten op basis van 50 procent gerekend.
Als u binnen 2 dag(en) voor het geplande vertrek annuleert, worden er annuleringskosten op basis van 100 procent gerekend. Er kunnen belastingen, heffingen, buitenlandse transacties, wisselkoersen of andere toeslagen van toepassing zijn op de waarde van de transactie. Uw bank of creditcardmaatschappij kan de betaling omzetten naar de lokale valuta en toeslagen in rekening brengen, wat kan leiden tot een verschil tussen het bedrag dat wordt weergegeven op fryskemiel.nl en aan FryskeMiel gelieerde websites en het uiteindelijke bedrag dat van uw bankrekening of creditcard wordt afgeschreven. Neem contact op met uw bank of creditcardmaatschappij indien u vragen heeft over mogelijke conversie of toeslagen.

Verwerking van betaling
Uit hoofde van deze overeenkomst worden de betalingsverwerkingsdiensten voor de diensten die aangeschaft zijn op deze Website geleverd door Pay.nl namens Wair2bv, afhankelijk van de betaalmethode die wordt gebruikt bij het aankopen van diensten.

Privégidsen
FryskeMiel biedt klanten informatie over privégidsen op vele bestemmingen via het Vind uw gids programma van FryskeMiel. Privégidsen zijn onafhankelijke contractanten en zijn geen tussenpersonen of partners van FryskeMiel. FryskeMiel screent privégidsen niet en voert ook geen onderzoek naar hun achtergrond uit. Uw maakt op eigen risico gebruik van privégidsen.
Klanten dienen zelf afspraken te maken met privégidsen wat betreft planning, tijd en plek van ontmoeting, details van de rondleiding en indien dit specifiek wordt vermeld, betalingsvoorwaarden. FryskeMiel geeft op geen enkele wijze verklaringen of garanties af aangaande privégidsen of hun diensten.

FryskeMiel-vouchers
U ontvangt een persoonlijke FryskeMiel-voucher (‘FryskeMiel-Voucher’) voor iedere geboekte rondreis, evenement of dienst. Om uw FryskeMiel-voucher(s) te kunnen bekijken en afdrukken, wordt u toegang verleend tot een veilige, door FryskeMiel gehoste webpagina, die een link bevat naar uw FryskeMiel-voucher(s).
U moet de originele, authentieke FryskeMiel-voucher aan de toepasselijke dienstenaanbieder overhandigen voor uw tour, ticket of pakket. U kunt pas van uw reservering gebruikmaken nadat u uw geldige FryskeMiel-voucher heeft overhandigd.
Voor beveiligingsdoeleinden, moet u een geldig identiteitsbewijs met foto laten zien wanneer u de FryskeMiel-voucher verzilvert en de FryskeMiel-voucher ondertekenen. Dit is voor identificatiedoeleinden en helpt ons fraude te voorkomen.
In sommige gevallen vraagt FryskeMiel u ook de creditcard of betaalpas te tonen die is gebruikt voor het betalen van de tour of het ticket wanneer u de FryskeMiel-voucher verzilvert. Dit is in het algemeen alleen van toepassing op tickets voor attracties en voorstellingen. Dit helpt misbruik van creditcards te voorkomen. We raden u aan te controleren of u de creditcard of betaalpas die voor de boeking is gebruikt, moet tonen. In sommige gevallen doet FryskeMiel afstand van deze vereiste, voornamelijk om het eenvoudiger te maken om geschenken te geven. Deze vereiste kan echter alleen worden opgeheven door contact op te nemen met het FryskeMiel-klantenserviceteam zodra uw boeking is bevestigd, en wijzigingen en aanpassingen worden alleen gedaan naar eigen goeddunken van FryskeMiel.
Als u een aankoop doet met een cadeaubon van FryskeMiel (‘Cadeaubon’), vraagt FryskeMiel u de Cadeaubon die gebruikt is bij de aankoop van uw tour, ticket of pakket te tonen op het moment van verzilvering.
Houd er rekening mee dat uw FryskeMiel-voucher(s) in beslag kunnen worden genomen en onmiddellijk en zonder restitutie kunnen worden geannuleerd als uw handtekening en/of naam niet overeenkomen met die op uw creditcard, betaalpas of Cadeaubon.

FryskeMiel-cadeaubonnen
FryskeMiel-cadeaubonnen kunnen alleen worden aangeschaft op de website fryskemiel.nl. Alle verkopen van Cadeaubonnen zijn definitief. Cadeaubonnen zijn niet restitueerbaar. FryskeMiel is niet verantwoordelijk voor gestolen of verloren Cadeaubonnen.
Cadeaubonnen van FryskeMiel kunnen alleen worden verzilverd op de website fryskemiel.nl. Cadeaubonnen van FryskeMiel kunnen worden gebruikt voor alle Producten die worden aangeboden op de site fryskemiel.nl. Cadeaubonnen van FryskeMiel kunnen niet worden ingewisseld voor geld. FryskeMiel behoudt zich het recht voor om Cadeaubonnen die op frauduleuze wijze zijn verkregen te annuleren.
Cadeaubonnen van FryskeMiel zijn tot een (1) jaar naar de aankoopdatum geldig, of zoals wordt voorgeschreven door de lokale wetgeving.
Cadeaubonnen van FryskeMiel blijven geldig totdat de vervaldatum is verstreken, met inachtneming van de lokale wetgeving.
Als de waarde van de items die u boekt hoger is dan de waarde van uw Cadeaubon, kunt u het resterende bedrag betalen met een geaccepteerde creditcard of betaalpas. Als de waarde lager is dan de waarde van uw Cadeaubon, slaan we het verschil op in onze database, zodat u dit bedrag op een ander moment kunt gebruiken. Houd er rekening mee dat uw Cadeaubon, met inbegrip van het ongebruikte bedrag, twee jaar naar de datum van uitgifte komt te vervallen, of conform de lokale wetgeving.

Afwijzingen en beperking van aansprakelijkheid
LEES DEZE SECTIE AANDACHTIG DOOR. DEZE SECTIE BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FryskeMiel JEGENS U VOOR ZAKEN DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. ALS U DE VOORWAARDEN IN DEZE SECTIE OF ELDERS IN DE OVEREENKOMST NIET BEGRIJPT, MOET U EEN ADVOCAAT RAADPLEGEN OM DUIDELIJKHEID TE KRIJGEN VOOR U DEZE WEBSITE BEZOEKT OF GEBRUIKT.

DE INFORMATIE, INHOUD, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN GEPUBLICEERD, KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF FOUTEN BEVATTEN, OOK TEN AANZIEN VAN PRIJSINFORMATIE EN DE BESCHIKBAARHEID VAN RESERVERINGEN. FryskeMiel, HAAR MOEDERBEDRIJF, DOCHTERONDERNEMINGEN EN PARTNERS (SAMEN, 'DE BEDRIJVEN VAN DE FryskeMiel-GROEP') GEVEN GEEN GARANTIES VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN, EN WIJZEN ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR FOUTEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN VERBAND MET DE INFORMATIE OVER EN BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDT GETOOND (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE PRIJZEN, BESCHIKBAARHEID, FOTO'S, KENMERKEN, WEL EN NIET INBEGREPEN ELEMENTEN, ALGEMENE PRODUCTBESCHRIJVINGEN, BEOORDELINGEN EN WAARDERINGEN, ETC.). BOVENDIEN BEHOUDT FryskeMiel ZICH NADRUKKELIJK HET RECHT VOOR OM EVENTUELE FOUTEN IN INFORMATIE OVER BESCHIKBAARHEID EN PRIJZEN OP ONZE WEBSITE EN/OF MET BETREKKING TOT MET EEN VERKEERDE PRIJS GEMAAKTE RESERVERINGEN TE CORRIGEREN.

DE BEDRIJVEN VAN DE FryskeMiel-GROEP DOEN GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE, INHOUD, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP DEZE WEBSITE, OF ENIG GEDEELTE ERVAN, VOOR OM HET EVEN WELK DOEL, EN DE OPNAME VAN AANBIEDINGEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN OP DEZE WEBSITE VORMT GEEN ONDERSCHRIJVING OF AANBEVELING VAN DEZE PRODUCTEN DOOR DE BEDRIJVEN VAN DE FryskeMiel-GROEP. AL DERGELIJKE INFORMATIE, INHOUD, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN WORDEN 'ZOALS ZE ZIJN’ AANGEBODEN, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD OOK. DE BEDRIJVEN VAN DE FryskeMiel-GROEP WIJZEN ALLE GARANTIES, BEPALINGEN EN VOORWAARDEN AF DAT DEZE WEBSITE, ZIJN SERVERS OF E-MAIL DIE DOOR DE BEDRIJVEN VAN DE FryskeMiel-GROEP WORDT VERZONDEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. FryskeMiel DOET HIERBIJ IN DE RUIMSTE MATE DIE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOELAAT AFSTAND VAN ALLE GARANTIES EN BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, INHOUD, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN BEPALINGEN OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAAK, STIL-BEZIT EN NIET-SCHENDING, VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

FryskeMiel WIJST OOK UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN OF ANDERE VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF HET EIGENDOMSKARAKTER VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE.

NIETS IN DEZE OVEREENKOMST ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FryskeMiel UITSLUITEN OF BEPERKEN VOOR (I) OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID; (II) FRAUDE; (III) BEDRIEGLIJKE VERKLARINGEN;(IV) OPZETTELIJKE INBREUK OF GROVE NALATIGHEID EN (V) ELKE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WET NIET MAG WORDEN UITGESLOTEN.

DE DERDE LEVERANCIERS EN PRIVÉGIDSEN DIE OP DEZE WEBSITE PRODUCTEN OF ANDERE DIENSTEN AANBIEDEN, ZIJN ONAFHANKELIJKE AANNEMERS EN GEEN AGENTEN OF WERKNEMERS VAN DE BEDRIJVEN VAN DE FryskeMiel-GROEP. DE BEDRIJVEN VAN DE FryskeMiel-GROEP ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE HANDELINGEN, FOUTEN, WEGLATINGEN, VOORSTELLINGEN, GARANTIES, SCHENDINGEN, NALATIGHEID OF WANGEDRAG VAN DERGELIJKE LEVERANCIERS OF PRIVÉGIDSEN, OF VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF ANDERE SCHADE OF ONKOSTEN DIE HIERUIT VOORTVLOEIEN OF DIE OP ANDERE WIJZE VOORTVLOEIEN UIT DE BOEKING VAN EEN PRODUCT OF DIENST OF UIT UW GEBRUIK VAN EEN PRODUCT OF DIENST. DE BEDRIJVEN VAN DE FryskeMiel-GROEP ZIJN NIET AANSPRAKELIJK EN ZULLEN GEEN RESTITUTIE BETALEN BIJ VERTRAGING, ANNULERING, TE VOL BOEKEN, STAKINGEN, OVERMACHT OF ANDERE OORZAKEN BUITEN HUN RECHTSTREEKSE INVLOED, EN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EXTRA ONKOSTEN, WEGLATINGEN, VERTRAGINGEN, ROUTEWIJZIGINGEN OF HANDELINGEN VAN EEN OVERHEID OF AUTORITEIT.

VOLGENS DE BOVENSTAANDE VOORWAARDEN GEBRUIKT U DEZE WEBSITE OP EIGEN RISICO. DE BEDRIJVEN VAN DE FryskeMiel-GROEP (OF HUN DIRECTEUREN, BESTUURDERS OF PARTNERS) ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, STRAFSCHADE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIEZEN, OF ELK VERLIES VAN INKOMSTEN, BATEN, GOODWILL, GEGEVENS, CONTRACTEN, GEBRUIK VAN GELD, OF VERLIEZEN OF SCHADE DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEN MET DE VERSTORING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN VAN OM HET EVEN WELKE AARD (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEGEVENS, INFORMATIE OF KOSTEN VOOR HET VEKRIJGEN VAN VERVANGENDE ZAKEN OF DIENSTEN) DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET HET PRODUCT OF DE DIENST DIE U VIA DEZE WEBSITE HEEFT GEBOEKT OF UW BEZOEK, WEERGAVE OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF MET DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN OM DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN, WEER TE GEVEN OF TE GEBRUIKEN (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT UW VERTROUWEN OP BEOORDELINGEN EN MENINGEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN WEERGEGEVEN; COMPUTERVIRUSSEN, INFORMATIE, SOFTWARE, GELINKTE SITES, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN VERKREGEN; OF DIE OP ANDERE WIJZE VOORTVLOEIEN UIT HET BEZOEK, DE WEERGAVE OF HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE), HETZIJ OP BASIS VAN EEN THEORIE VAN NALATIGHEID, CONTRACTRECHT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN FryskeMiel INGELICHT IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE BOVENSTAANDE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN GEEN INVLOED OP VERPLICHTE WETTELIJKE RECHTEN DIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET MOGEN WORDEN UITGESLOTEN.

Indien de Bedrijven van de FryskeMiel-groep aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw gebruik van onze Websites of uw boekingen of gebruik van Producten of Diensten die via onze website beschikbaar worden gesteld, zal de aansprakelijkheid van de Bedrijven van de FryskeMiel-groep in geen geval groter zijn dan het totaal van (a) de aan FryskeMiel betaalde vergoedingen voor de transactie(s) op deze Website die aanleiding hebben gegeven tot uw eis, of (b) honderd euro (EU 100,00). De beperking van de aansprakelijkheid weerspiegelt de verdeling van het risico tussen de partijen. De beperkingen die in dit artikel zijn vermeld, overleven en zijn zelfs van toepassing indien een beperkte oplossing zoals opgegeven in deze voorwaarden haar doel niet blijkt te hebben bereikt. De beperkingen van de aansprakelijkheid die in deze voorwaarden worden vermeld, komen ten goede aan de Bedrijven van de FryskeMiel-groep.

Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord FryskeMiel en Bedrijven uit de FryskeMiel-groep en hun respectieve directeuren, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle claims, processen, eisen, rechtszaken, gerechtelijke acties, onderzoeken, verliezen, schadevergoedingen, boetes, straffen, toeslagen of andere aansprakelijkheden van elke aard, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkosten die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan:

 • (i) uw schending van deze Overeenkomst of van de documenten waarnaar hierin wordt verwezen;
 • (ii) uw overtreding van een wet, regel, reglement of richtlijn;
 • (iii) uw schending van, inbreuk op of wederrechtelijke toe-eigening van de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot publiciteits- of privacyrechten;
 • (iv) uw gebruik van deze Website;
 • (v) uw boeking of gebruik van Producten die u via deze Website heeft verkregen; of
 • (vi) uw nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

Links naar websites van derden
Deze Website kan hyperlinks bevatten naar websites die door andere partijen dan FryskeMiel worden geëxploiteerd. Dergelijke hyperlinks zijn alleen bedoeld als verwijzingen. Wij hebben geen invloed op deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud of voor de privacyregels en andere praktijken van deze website. Bovendien dient u voorzorgsmaatregelen te nemen om te garanderen dat links die u volgt of software die u downloadt (hetzij vanaf deze Website, hetzij vanaf andere websites) vrij zijn van onder meer virussen, wormen, Trojaanse paarden, defecten en andere schadelijke zaken. Het feit dat wij hyperlinks naar dergelijke websites opnemen, betekent niet dat wij het materiaal op deze websites onderschrijven of dat wij enige relatie hebben met de uitbaters van deze websites. In sommige gevallen kan een site van een derde partij u vragen uw profiel op FryskeMiel te koppelen aan een profiel op een andere site van een derde partij. U bent nooit verplicht om dat te doen en kunt op elk ogenblik terugkomen op uw beslissing om toe te laten dat deze informatie wordt gekoppeld (bij de derde partij).

Software die op deze website beschikbaar is
Tenzij anders vermeld, wordt de website uitsluitend beschikbaar gesteld om informatie te verstrekken over en promotie te maken voor de diensten, websites, partners en andere producten van FryskeMiel die verkrijgbaar zijn in Friesland, hun territoria, bezittingen en protectoraten. De Website wordt gecontroleerd en uitgebaat door FryskeMiel in haar kantoor in Leeuwarden. FryskeMiel verklaart niet dat het materiaal op de Website geschikt voor of verkrijgbaar is voor gebruik buiten Friesland. Mensen die de Website buiten Friesland wensen te gebruiken, doen dat op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor hun naleving van de lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. Software van de Website mag niet worden gedownload of anderszins geëxporteerd worden.
Alle software die op de Website beschikbaar wordt gesteld om te worden gedownload (‘Software’) is auteursrechtelijk beschermd materiaal van FryskeMiel of partners van FryskeMiel, of is software van geïdentificeerde derde partijen. Voor uw gebruik van dergelijke Software gelden de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (indien van toepassing) die geleverd wordt bij, of is opgenomen in, de software ('Licentieovereenkomst'). U mag Software die door een Licentieovereenkomst wordt vergezeld of die een Licentieovereenkomst bevat, pas installeren of gebruiken nadat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. Voor Software die op deze website beschikbaar wordt gemaakt om te worden gedownload en die niet door een Licentieovereenkomst wordt vergezeld, verlenen wij aan u, de gebruiker, hierbij een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om de Software te gebruiken voor het bekijken en anderszins gebruiken van deze Website volgens deze algemene voorwaarden, en voor geen enkel ander doel.
Let op: alle software, waaronder, maar niet beperkt tot alle HTML-, XML-, Java-codes en Active X-besturingselementen die deze Website bevat, is eigendom van FryskeMiel en/of haar partners en wordt beschermd door auteursrechten en bepalingen uit internationale verdragen. Het reproduceren of opnieuw verspreiden van de Software is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke vervolging. Overtreders zullen met alle rechtsmiddelen worden vervolgd.

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE GELDT DAT HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF VERSPREIDING UITDRUKKELIJK VERBODEN IS. EVENTUELE GARANTIES VAN DE SOFTWARE ZIJN AFHANKELIJK VAN DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST.

Vermeldingen auteursrecht en handelsmerk
Voor alle inhoud van deze Website geldt: ©2019 FryskeMiel. Alle rechten voorbehouden.
FryskeMiel is niet verantwoordelijk voor inhoud op websites die door andere partijen dan FryskeMiel worden uitgebaat. Alle andere namen van diensten of producten of slagzinnen die op deze Website worden getoond, zijn geregistreerde handelsmerken en/of handelsmerken op grond van het gewoonterecht van FryskeMiel, Inc. en/of zijn leveranciers of licentiegevers, en mogen niet worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FryskeMiel of de relevante eigenaar van het handelsmerk. Bovendien is de vormgeving van deze Website, met inbegrip van alle paginaheaders, grafische illustraties, knoppictogrammen en scripts, het dienstmerk, handelsmerk en/of de handelsvorm van FryskeMiel en mag ze niet worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FryskeMiel. Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die op deze Website worden vermeld, zijn eigendom van de respectieve eigenaren. De verwijzing naar producten, diensten, procedures of andere informatie met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leveranciers of anderszins, betekent of impliceert niet dat FryskeMiel ze goedkeurt, sponsort of aanbeveelt. Beleid voor de melding en verwijdering van illegale inhoud FryskeMiel werkt op basis van 'melding en verwijdering'. Als u klachten of bezwaren heeft over materiaal of inhoud, met inbegrip van gebruikersberichten, op deze Website, of als u meent dat materiaal of inhoud op deze Website inbreuk maakt op een auteursrecht of handelsmerk in uw bezit, verzoeken wij u om ons onmiddellijk te waarschuwen door onze procedure ‘melding en verwijdering’ te gebruiken. As u deze procedure volgt, zal FryskeMiel alle redelijke maatregelen nemen om illegale inhoud binnen een redelijke termijn te verwijderen.

Algemene bepalingen
U aanvaardt dat als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van deze Website geen joint venture, vennootschap of arbeidsbetrekking bestaat tussen u en de Bedrijven van de FryskeMiel-groep en/of partners. Onze uitvoering van deze Overeenkomst is onderworpen aan de bestaande wetten en juridische processen en niets in deze Overeenkomst doet afbreuk aan ons recht om ons te houden aan verzoeken of eisen van het gerecht of van de overheid of aan andere wettelijke eisen met betrekking tot uw gebruik van deze Website of informatie die door ons wordt verzameld met betrekking tot dergelijk gebruik. Voor zover de toepasselijke wet het toelaat, aanvaardt u dat u elke claim of handelingsgrond die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van deze website zult inbrengen binnen twee (2) jaar vanaf de datum waarop een dergelijke claim of grond is ontstaan, en dat u in het andere geval onherroepelijk afstand doet van de claim of handelingsgrond. Indien zou worden vastgesteld dat een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is volgens de toepasselijke wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bovenvermelde afwijzingen en beperkingen van aansprakelijkheid, zal ervan worden uitgegaan dat de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de geest van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de Overeenkomst zo dicht mogelijk benadert, en zullen de andere bepalingen van de Overeenkomst geldig blijven. Deze Overeenkomst (samen met andere algemene voorwaarden waar ze naar verwijst) vormt de volledige overeenkomst tussen u en FryskeMiel met betrekking tot deze Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige berichten en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de klant en FryskeMiel met betrekking tot deze Website. Een gedrukte versie van deze Overeenkomst en alle mededelingen die in elektronische vorm worden verstrekt, zijn toelaatbaar in juridische of bestuursrechtelijke procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze Overeenkomst, in dezelfde mate en volgens dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en bestanden die oorspronkelijk in schriftelijke vorm zijn aangemaakt en bijgehouden. Fictieve namen van bedrijven, producten, personen, figuren en/of gegevens die op deze Website worden genoemd, zijn niet bedoeld als verwijzingen naar bestaande personen, bedrijven, producten of gebeurtenissen. Rechten die hierin niet nadrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

Servicehulp
Bezoek onze FryskeMiel-klantenservicepagina voor antwoorden op vragen of om contact met ons op te nemen.